GRATIS OFFERTE?BEL 030 - 7400800

KVGM-MVO Verklaring Beleid 2022

KVGM-MVO beleidsverklaring 2022

Mondial Movers stelt zich verantwoordelijk voor het vaststellen, implementeren enonderhouden van een KVGM-beleid dat passend is voor het doel en de context van deorganisatie. Hieronder worden ook begrepen de aard, omvang en KVGM-effecten van haaractiviteiten, producten en diensten. Het beleid biedt een kader voor het vaststellen vanKVGM-doelstellingen die leiden tot het beschermen van het milieu, waaronder preventievan milieuvervuiling. Het uiteindelijke doel is te komen tot een continue verbetering vanhet Managementsysteem alsmede de prestaties van de organisatie op het gebied vankwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu en wel zodanig dat milieu-incidenten enpersoonlijk letsel en ziekte worden voorkomen.

Compliance verplichtingen

Het Activiteitenbesluit Milieubeheer, de regelgeving Erkende Verhuizer en de wetgevingvoor het wegvervoer van goederen, alsmede de huidige Euronormering voortransportwagens zijn de belangrijkste wetgevende regelingen om aa n te voldoen.Verantwoordelijkheden en taken zijn vastgelegd en activiteiten overeengekomen omaantoonbaar te maken dat de van toepassing zijnde wet- en regelgeving wordt nageleefd.Mondial Movers doet echter waar mogelijk méér dan wettelijk verplicht is, indien deinspanning in gezonde relatie staat tot het resultaat. Daarbij zullen vooral de maatregelendie óók een positief effect sorteren op gebieden als kwaliteit, veiligheid, gezondheid enmilieu een prioriteit krijgen.

Reduceren van de milieubelasting

Veel bedrijfsactiviteiten binnen de Mondial Movers-organisatie hebben een effect op hetmilieu. Deze effecten worden getracht zo laag mogelijk te houden door het treffen vanpreventieve maatregelen dan wel beperkende maatregelen, zowel organisatorisch alstechnisch. Mondial Movers tracht een verantwoord gebruik te maken van de benodigdegrond- en hulpstoffen. In de context- en risicoanalyse wordt uitgaande van eenlevenscyclus-perspectief de milieuaspecten bepaald van haar activiteiten, de te gebruikenproducten en diensten die kunnen worden beheerst en beïnvloed door de Mondial-organisatie en de milieueffecten die daarmee gepaard gaan. Daar waar nodig te kiezen voorandere materialen waarvan de eigenschappen of productiewijzen minder milieubelastendzijn. Verantwoord om te gaan met de soms onmogelijk te vermijden gevaarlijke stoffen eneen bewust beheer en inperking van afvalstromen.

Multisite Managementsysteem

Om daadwerkelijk en doelgericht uitvoering te geven aan dit KVGM-beleid, wordt gewerktvolgens een Multisite managementsysteem dat voldoet aan de internationale normen ISO9001, 14001 en 45001 (voorheen OHSAS 18001) alsmede aan de specifieke eisen van onzestakeholders. De directie van Mondial Movers stelt zich eindverantwoordelijk voor hetKVGM-beleid. Binnen de organisatie wordt zorg gedragen voor de vereiste voorlichting aanmedewerkers. Ook wordt deelname aan noodzakelijke opleidingen ondersteund enaangemoedigd. De medewerkers van Mondial Movers ondersteunen dit KVGM-beleid enzijn zich van hun verantwoordelijkheid in het realiseren daarvan terdege bewust. Dezebeleidsverklaring is een openbaar document en beschikbaar voor belanghebbenden enstakeholders.

Het maatschappelijk speelveld

Mondial Movers kiest ervoor om een rol te spelen in het maatschappelijk speelveld.

Sociaal en duurzaam ondernemen lijkt een trend geworden, maar het is nog heel wat andersom sociale verantwoordelijkheid ook echt te praktiseren. Sociaal ondernemers zijnindividuen die een onderneming starten of leiden met een specifiek maatschappelijk doel.Hierbij kan gedacht worden aan duurzaamheidsaspecten en sociale betrokkenheid. Veelvan deze aspecten zijn verwerkt in de dagelijkse praktijk van de verhuisbedrijven. Om eenaantoonbare rol te spelen in het maatschappelijk speelveld heeft Mondial Movers in 2020het Keurmerk Sociale Onderneming behaald. Hiermee laat Mondial Movers zien dat zebijdraagt aan vijf Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Het gaatom de volgende SDG’s: 1) geen armoede, 3) goede gezondheid en welzijn, 8) waardig werken economische groei, 10) ongelijkheid verminderen en 13) klimaatactie.

In het kader van sociaal ondernemen heeft Mondial Movers in 2020 haar eigen MondialMovers Foundation opgericht. De missie van deze stichting is: een betere samenleving metminder armoede en eenzaamheid. In het kader hiervan zijn er drie pijlers: het inzamelenvan speelgoed met de Speelgoededoelendoos, het organiseren van activiteiten bijzorginstellingen en tot slot het ondersteunen van mensen die noodgedwongen moetenverhuizen (maar niet de financiële middelen en het netwerk hebben om dit te regelen). Metde oprichting van de Foundation en het KSO certificaat laten Mondial Movers en haarbedrijven aan de markt haar maatschappelijke betrokkenheid zien.

Marcel de Waal, algemeen directeur Mondial Movers30-01-2022