GRATIS OFFERTE?BEL 030 - 7400800

KVGM-MVO Verklaring Beleid 2021

Mondial Movers stelt zich verantwoordelijk voor het vaststellen, implementeren en onderhouden van een KVGM-beleid dat passend is voor het doel en de context van de organisatie. Hieronder worden ook begrepen de aard, omvang en KVGM-effecten van haar activiteiten, producten en diensten. Het beleid biedt een kader voor het vaststellen van KVGM-doelstellingen die leiden tot het beschermen van het milieu, waaronder preventie van milieuvervuiling. Het uiteindelijke doel is te komen tot een continue verbetering van het Managementsysteem alsmede deprestaties van de organisatie op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu en wel zodanig dat milieu-incidenten en persoonlijk letsel en ziekte worden voorkomen

Compliance verplichtingen

Het Activiteiten besluit Milieubeheer, de regelgeving Erkende Verhuizer en de wetgeving voor het wegvervoer van goederen, alsmede de huidige Euro normering voor transportwagens zijn de belangrijkste wetgevende regelingen om aan te voldoen. Verantwoordelijkheden en taken zijn vastgelegd en activiteiten overeen gekomen om aantoonbaar te maken dat de van toepassing zijnde wet- en regelgeving wordt nageleefd. Mondial Movers doet echter waar mogelijk méér dan wettelijk verplicht is, indien de inspanning in gezonde relatie staat tot het resultaat. Daarbij zullen vooral de maatregelen die óók een positief effect sorteren op gebieden als kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu een prioriteit krijgen.

Reducerenvan de milieubelasting

Veel bedrijfsactiviteiten binnen de Mondial Movers-organisatie hebben een effect op het milieu. Deze effecten worden getracht zo laag mogelijk te houden door het treffen van preventieve maatregelen dan wel beperkende maatregelen, zowel organisatorisch als technisch. Mondial Movers tracht een verantwoord gebruik te maken van de benodigde grond- en hulpstoffen. In de context- en risico analyse wordt uitgaande van een levenscyclus-perspectief de milieuaspecten bepaald van haar activiteiten, de te gebruiken producten en diensten die kunnen worden beheerst en beïnvloed door de Mondial-organisatie en de milieueffecten die daarmee gepaard gaan. Daar waar nodig te kiezen voor andere materialen waarvan de eigenschappen of productiewijzen minder milieubelastend zijn. Verantwoord om te gaan met de soms onmogelijk te vermijden gevaarlijke stoffen en een bewust beheer en inperking van afvalstromen.

MultisiteManagementsysteem

Omdaadwerkelijk en doelgericht uitvoering te geven aan dit KVGM-beleid, wordt gewerkt volgens een Multisite managementsysteem dat voldoet aan deinternationale normen ISO 9001, 14001 en 45001 (voorheen OHSAS 18001) als mede aan de specifieke eisen van onze stakeholders. De directie van Mondial Movers stelt zich eindverantwoordelijk voor het KVGM-beleid. Binnen de organisatie wordt zorg gedragen voor de vereiste voorlichting aan medewerkers. Ook wordt deelname aan noodzakelijke opleidingen ondersteund en aangemoedigd. De medewerkers van Mondial Movers ondersteunen dit KVGM-beleid en zijn zich van hun verantwoordelijkheid in het realiseren daarvan terdege bewust. Deze beleidsverklaring is een openbaar document en beschikbaar voor belang hebben den en stakeholders.


Hetmaatschappelijk speelveld

Mondial Movers is er van overtuigd dat anno 2021 het steeds belangrijker is dat organisaties en bedrijven een rol spelen in het maatschappelijk speelveld. Sociaal ondernemen lijkt een trend geworden, maar het is nog heel wat anders om sociale verantwoordelijkheid ook echt te praktiseren. Sociaal ondernemers zijn individuen die een onderneming starten of leiden met een specifiek maatschappelijk doel. Hierbij kan gedacht worden aan duurzaamheidsaspecten en sociale betrokkenheid. Veel van deze aspecten zijn verwerkt in de dagelijks de praktijk van de verhuisbedrijven. Om een aantoonbare rol te spelen in het maatschappelijk speelveld hebben de aandeelhouders recentelijk ingestemd met de oprichting van een eigen Foundation en de certificering van het Keurmerk Sociale Onderneming. Met de oprichting van de Foundation en het KSO certificaatlaten Mondial Movers en haar bedrijven aan de markt haar maatschappelijke betrokkenheid zien.

030 - 7400800

info@vsn-verhuizingen.nl